Obsługa kadr i płac

Biuro Kadrowo-Rachunkowe by.SERENDIPITY świadczy usługi obsługi administracyjnej kadr i płac. W ramach współpracy kompleksowo obsługujemy pracowników oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Do zakresu naszych usług dla klientów zalicza się:

  • tworzenie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  • naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych 
  • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS i US,
  • sporządzanie deklaracji PFRON,
  • administrowanie teczkami akt osobowych,
  • kontrola ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP oraz dodatkowych uprawnień
  • ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
  • sporządzanie oraz przekazywanie informacji oraz zaświadczeń przeznaczonych dla pracowników (w tym m. in.: o zatrudnieniu, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia i zaliczkach na podatek dochodowy),
  • raportowanie do GUS,
  • przygotowywanie raportów kadrowych stosownie do bieżących potrzeb klienta.